WAT DOEN WE?

“De Gelukszaaiers” is een online platform waarop gebruikers ervaringen en activiteiten die hen gelukkig maken kunnen delen met andere gebruikers. 

“De Gelukszaaiers” bouwt haar platform samen met de gebruikers. Je mening wordt erg geapprecieerd. Alle ideeën zijn welkom om het platform verder te verbeteren. Je kan je suggesties steeds doorsturen naar info@gelukszaaiers.be.

Door gebruik te maken van de diensten op de website van “de Gelukszaaiers” gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

“De Gelukszaaiers” behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website (www.gelukszaaiers.be). Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar door de oude versie op te vragen via info@gelukszaaiers.be.

Onze gegevens: De Gelukszaaiers vzw Fort VI-straat 170, 2610 Wilrijk https://www.gelukszaaiers.be E-mail algemeen: info@gelukszaaiers.be e‐mail data protection officer: thijs@gelukszaaiers.be ondernemingsnummer: 0718.802.959

WIE KAN ZICH REGISTREREN OP HET ONLINE PLATFORM?

Iedereen die aan haar geluk wil werken en dat van zijn of haar omgeving, en aan de hiernavolgende gegevens voldoet, kan zich registreren.

De gelukszaaiers is een online platform, als je een geluksactiviteit wil aanmaken of er aan wil deelnemen moet je een account aanmaken.

Iedere gebruiker is een natuurlijke persoon, met een minimale leeftijd van 16 jaar. 

De gebruiker kan zich registreren via het e-mailadres door een account aan te maken op de website. 

AANMAKEN GELUKSACTIVITEIT

Iedere gebruiker die een activiteit wil plaatsen op het platform dient een account aan te maken en te verifiëren met sms verificatie.

DEELNEMEN GELUKSACTIVITEIT

Iedere gebruiker kan deelnemen aan een activiteit van een andere gebruiker. Door de deelname aan een activiteit te bevestigen brengt u de organisator op de hoogte dat u wenst deel te nemen. Het getuigd van correct gedrag om daadwerkelijk deel te nemen of indien dit niet meer kan uw deelname te annuleren. 

GRENZEN AAN GEBRUIK VAN PLATFORM

“De Gelukszaaiers” probeert haar platform zo goed mogelijk te doen werken, en om de Community veilig te houden. Gelieve problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen van het beleid aan ons te melden via info@gelukszaaiers.be.

Een account aanmaken door een gebruiker bezorgt deze gebruiker geen eigendomsrecht op dit account. “De Gelukszaaiers” behoudt zich het recht voor accounts of activiteiten te weigeren, aan te passen, schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als de activiteit een inbreuk uitmaakt op geldende wetten, beledigend is of als spam kan gekwalificeerd worden. Deze opsomming is niet limitatief. Al de rechten over aangemaakte accounts blijven “de Gelukszaaiers” toebehoren.

“De Gelukszaaiers” kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor inhoud van de activiteiten die aangeboden worden door gebruikers op het platform. Zowel de inhoud en promotie van de activiteiten op het platform, als de activiteiten zelf zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de activiteiten aanbiedt en worden zonder tussenkomst van “De Gelukszaaiers” georganiseerd.

Noch kan “De Gelukszaaiers” aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid van de gegevens van de gebruiker, hun eventuele uitvoering of stiptheid, of welke schade dan ook opgelopen door de aanbieder die de oorzaak is van een gebruiker. Op het platform kan een gebruiker een activiteit aanbieden. Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke uitvoering tussen de aanbieder en de deelnemer. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden activiteiten. Ook kunnen wij niet garanderen dat een deelnemer de activiteit daadwerkelijk zal bijwonen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

“De Gelukszaaiers” respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat de gebruikers van dit platform eveneens deze rechten respecteren. “De Gelukszaaiers” behoudt zich het recht voor om inhoud die een inbreuk uitmaakt op intellectuele eigendomsrechten te verwijderen. Herhaaldelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook door een gebruiker zullen aanleiding kunnen geven tot het schorsen of het verwijderen van de account door “De Gelukszaaiers”.

Inbreuken tegen het intellectueel eigendomsrecht kunnen gemeld worden via volgend e-mailadres: info@gelukszaaiers.be.

EIGENDOMSRECHTEN

Het platform van “de Gelukszaaiers” is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die onder andere betrekking hebben op inhoud, broncode, database,… Het gebruik van dit platform betekent geenszins een overdracht van deze intellectuele rechten naar de gebruikers van het platform. Iedere gebruiker moet bewust zijn van deze rechten en dient ook in die zin te handelen. Het is aldus verboden om het platform en haar inhoud te reproduceren, verspreiden, wijzigen of door te geven zonder toestemming. Deze toestemming kan op elk moment herroepen worden door “de Gelukszaaiers” en is retroactief van toepassing op alle verkregen data.

VRIJWARING

Indien u een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaart u ons (en onze managers, directeurs, tussenpersonen, verbonden en geassocieerde ondernemingen, partners en werknemers) hiervan en vergoedt u ons voor elke gekende en ongekende vorm en soort van claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen of er op welke manier dan ook verband mee houdt.

SCHADELOOSSTELLING

U verbindt zich ertoe ons en in voorkomend geval de verbonden en geassocieerde vennootschappen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

Privacy Beleid

“De Gelukszaaiers“ is de verantwoordelijke voor het verwerken, opslaan en beheren van de persoonsgegevens.

VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN

Het gebruik van deze applicatie wordt beheerst door de bepalingen die opgenomen zijn in de gebruiksvoorwaarden en door de bepalingen omtrent privacybeleid die hieronder zijn opgenomen. Mogen wij u vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doorlezen vooraleer u de applicatie gebruikt. Registratie op de applicatie veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van “De Gelukszaaiers”, dan is het praktisch niet mogelijk de applicatie in al zijn functionaliteiten te gebruiken als geregistreerde gebruiker. “De Gelukszaaiers” behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar door de oude versie op te vragen via info@gelukszaaiers.be.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Uw Privacy is belangrijk voor ons! Wij hebben nooit uw persoonlijke data verkocht en zullen dat ook nooit doen. Je hebt ten alle tijden het recht om je data in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer u onze applicatie gebruikt en/of u registreert op ons platform, verzamelen we mogelijks volgende gegevens: E-mailadres, gebruikersnaam, telefoonnummers, afbeeldingen, berichten, in om het even welke vorm ook, die de gebruiker heeft geplaatst in de applicatie (zoals maar niet beperkt tot bv. titels over activiteiten, beschrijvingen van activiteiten, locaties van activiteiten), deelnamegeschiedenis aan activiteiten en likegeschiedenis van activiteiten. Voor meer informatie kan u steeds het dataregister opvragen via onze Data Protection Officer: thijs@gelukszaaiers.be.

WAAROM VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

“De Gelukszaaiers” zal de verzamelde persoonsgegevens als volgt gebruiken: Om de bezoeker/gebruiker te kunnen identificeren, via de applicatie, te laten communiceren met andere bezoekers/gebruikers daarvan en kortom om de applicatie in al zijn functionaliteiten te kunnen gebruiken; Om de behoeften van de bezoeker/gebruiker te begrijpen en op basis daarvan de Gelukszaaiers te verbeteren; Onderzoek te doen naar de impact van de applicatie op het persoonlijk welbevinden van de gebruikers; Voor het valideren van de gebruikers. Gebruikers kunnen geen activiteit aanbieden zonder sms-validatie. Het telefoonnummer wordt enkel gebruikt voor deze validatie, opgeslagen in de database en enkel vrijgegeven aan de authoriteiten indien deze een onderzoek hebben ingesteld naar de gebruiker; Om de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven. Voor nieuwsbrieven, updates, marketingmateriaal en andere nuttige informatie kan de gebruiker zich inschrijven op de nieuwsbrief. Dit gebeurt via opt-in via volgende link: De Gelukszaaiers nieuwsbrief De Gelukszaaiers kan informatie verzamelen in logfiles. Deze informatie zal enkel worden gebruikt voor interne doeleinden om het dienstenaanbod van de databank van De Gelukszaaiers verder op punt te stellen. Voor het overige zullen we uw gegevens uitsluitend gebruiken mits uw toestemming. We geven deze gegevens niet door aan derden. De gegevens zullen verder niet langer bewaard worden dan noodzakelijk en maximaal vijf jaar na zijn/haar laatste activiteit met De Gelukszaaiers via de website of mail. Wanneer een gebruiker zijn of haar account verwijderd worden alle persoonsgegevens ook verwijderd.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

Conform de Europese GDPR privacy richtlijn heeft u inzagerecht in de gegevens die op u betrekking hebben en door “De Gelukszaaiers” worden verwerkt. Binnen de 30 dagen krijgt u de gevraagde gegevens aangeleverd. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten aanpassen. Je kunt je gegevens laten schrappen of u verzetten tegen de verwerking van deze gegevens. Voor inzage in gegevens, aanpassen of verwijderen van uw data, neemt u contact op met onze Data Protection Officer: thijs@gelukszaaiers.be.